VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Carbon chiefs s.r.o.
U Půjčovny 953/4
110 00, Praha 1
IČ: 06277705, DIČ: CZ06277705
obchod@carbonchiefs.cz
www.carbonchiefs.cz
Telefon: +420 605 427 188
Číslo účtu: 4892788339/0800

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Carbon chiefs s.r.o., se sídlem U půjčovny 953/4, 110 00 Praha 1, IČ: 06277705, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 279354 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.carbonchiefs.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jenž jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě však mají přednost před zněním obchodních podmínek.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá na základě kupní smlouvy uzavřené za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Kupující realizuje objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu, prostřednictvím tzv. elektronického nákupního košíku (dále jen „košík”). Kupující si dle vlastního uvážení vybere výrobek, který „vloží” do košíku.

2.2. Pro úspěšné dokončení objednávky je nutné, aby kupující vyplnil objednávkový formulář (dále jen „formulář”), který obsahuje následující údaje:

 • 2.2.1. přehled objednaných výrobků
 • 2.2.2. způsob úhrady kupní ceny zboží, viz bod 3.3.
 • 2.2.3. požadovaný způsob doručení objednaného výrobku, viz bod 3.3.
 • 2.2.4. kontaktní údaje kupujícího, viz bod 4.

2.3. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tuto skutečnost kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.4. Návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové rozhraní obchodu. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.5. Nebude-li dohodnuto jinak, veškeré právní jednání kupujícího musí být prodávajícímu doručeno na adresu elektronické pošty obchod@carbonchiefs.cz, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty, kterou uvede v objednávce.

2.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

3. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DOPRAVA

3.1. Prodávající prohlašuje, že webové rozhraní obchodu obsahuje informace o výrobcích, a to včetně uvedení cen za jednotlivé výrobky. Ceny za výrobky jsou prezentovány včetně daně z přidané hodnoty. Webové rozhraní obchodu dále obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním výrobků. Informace uvedené ve webovém rozhraní obchodu se vztahují na území České a Slovenské republiky.

3.2. Ceny výrobků jsou uvedené ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není vyloučena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných cenových podmínek.

3.3. Cenu výrobků a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 3.3.1. Platba v hotovosti. Platbu lze realizovat po předchozí telefonické domluvě na základě podnětu kupujícího. Kupní cena je v tomto případě splatná hotově ihned při osobním převzetí výrobků na adrese sídla společnosti Carbon chiefs s.r.o., U Půjčovny 953/4, 110 00 Praha 1.
 • 3.3.2. Platba na dobírku. Kupující uskuteční platbu po doručení zásilky na místo určené kupujícím v objednávce, prodávající k tomuto účelu využívá služeb České pošty  ̶  balík do ruky. Kupní cena je splatná při převzetí zásilky kupujícím.
 • 3.3.3. Bezhotovostní forma úhrady objednávky  ̶  převodem na bankovní účet prodávajícího č. 4892788339/0800 (dále jen „účet prodávajícího”). V případě bezhotovostní platby se kupující zavazuje uhradit kupní cenu do 7 dnů od přijetí potvrzení objednávky prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, která bude obsahovat variabilní symbol platby. Pokud bude kupní cena ve stanovené výši připsána na účet prodávajícího, dojde do tří pracovních dnů od přijetí platby k odeslání zboží kupujícímu.

3.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.5. těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.5. Prodávající po uhrazení plné výše kupní ceny za objednané zboží ze strany kupujícího vystaví fakturu a zašle ji společně s odeslaným zbožím nebo na elektronickou adresu kupujícího. V případě osobního odběru kupujícím bude faktura předána osobně. Prodávající prohlašuje, že není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.6.  Má-li prodávající podle kupní smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen toto zboží při dodání převzít. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, zavazuje se kupující uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, než bylo uvedeno v objednávce.

3.7. Aktuální sazba poštovného a standardní doba dodání zásilek je uvedena ve webové rozhraní obchodu v sekci „Doprava a platba”.

4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

4.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě, že kupující zjistí porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či jejím poškození, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.3. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny zboží prodávajícímu. Do této doby zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

4.4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízených výrobků) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

4.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku užití webového rozhraní obchodu v rozporu s jeho určením.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který mu na základě jeho podnětu bude zaslán na jeho elektronickou adresu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@carbonchiefs.cz.

5.2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od kupujícího obdržel, a to na své náklady.

5.3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, nežli mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží bylo prodávajícímu odesláno.

5.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží kupujícím je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.5. Pokud byly kupujícímu v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

6.REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1. Tento reklamační řád se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady („reklamace“).

6.2. Kupující je povinen se seznámit s obchodními podmínkami a reklamačním řádem před objednáním zboží. Uzavřením kupním smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

6.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 6.3.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na   základě reklamy,
 • 6.3.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 6.3.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 6.3.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 6.3.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.5. V případě uplatnění reklamace postupuje kupující následujícím způsobem:

 • 6.6.1. Telefonicky nebo emailově zažádá o reklamační list společnosti Carbon chiefs s.r.o.
 • 6.6.2. Vyplní požadované údaje do reklamačního listu.
 • 6.6.3. Reklamovaný výrobek řádně zabalí do balíku nebo obálky a přiloží originál faktury
 • 6.6.4. Zásilku kupující zasílá jako Doporučenou zásilku nebo Doporučený balík (kupující hradí poštovné) na adresu: Carbon chiefs s.r.o., U Půjčovny 953/4, 110 00, Praha 1
 • 6.6.5. Po obdržení zásilky bude prodávající kupujícího telefonicky nebo emailově kontaktovat ohledně způsobu vyřešení dané reklamace.

7.ZÁRUKA ZA JAKOST A PORUŠENÍ SMLOUVY

7.1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu.

7.2. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, které se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se netýká:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

7.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou zboží;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • odstoupit od smlouvy.

7.5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

7.6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.7. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit.

8.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

8.2. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této smlouvy, provozování informačního systému webového rozhraní obchodu, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům.

8.3. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě a bezodkladně informovat prodávajícího o jejich změně.

8.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu. Prodávající je povinen po předchozí písemné žádosti kupujícího odstranit jeho osobní údaje z databáze.

8.6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • 8.6.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;
 • 8.6.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranili tento stav.

9. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

9.1. Prodávající prohlašuje, že záznamy uvedené ve webovém rozhraní obchodu jsou spolehlivé, jsou prováděny systematicky, posloupně a jsou chráněny proti změnám.

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

9.3. Vlivem technické chyby v rámci webového rozhraní obchodu může dojít k zobrazení kupní ceny výrobků, jejichž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové výrobky na trhu; v takovém případě prodávající nemá povinnost dodat dané výrobky za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje kupujícího a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného výrobku a kupující má právo se rozhodnout, zda výrobek za skutečnou kupní cenu přijme. Pokud se tak nestane, kupní smlouva je od počátku neplatná z důvodu nedostatku vůle zavázat se v důsledku omylu na straně prodávajícího.

9.4. Kupující bere na vědomí, že veškerá prezentace výrobků umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, tj. fotografie výrobků mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku kupujícího, proto je kupující povinen se vždy seznámit s celým popisem daného výrobku a v případě nejasností kontaktovat prodávajícího.

9.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.6. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v záhlaví obchodních podmínek a ve webovém rozhraní obchodu v sekci „Kontakty”.

9.7. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvních ujednání. Strany se pro ten případ zavazují nahradit nicotné či neplatné ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vynutitelné a co do obsahu co nejbližší původnímu ustanovení.

10.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

10.3. Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím lze řešit rovněž mimosoudní cestou v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz). Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve kontaktovatprodávajícího pro vyřešení nastalé situace na emailové adrese obchod@carbonchiefs.cz

10.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

10.5. Jakákoliv dohoda o změně kupní smlouvy vyžaduje písemnou formu a musí být podepsána oběma smluvními stranami.

10.6. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se v otázkách výslovně neupravených kupní smlouvou nebo těmito všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10.7. Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10.8. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10. března 2018.